ابزار صنعتی | نمایندگی ابزار آلات صنعتی | ابزار تراشکاری | پیشگامان صنعت خاور میانه | ابزار آلات دستی | جوش و برش RSS

  تلفن : 66349680 - 021

متداول ترين روش براي بهبود قابليت ماشينکاري فولادها ، افزودن سولفور(?و?رد) است. ميزان ?و?رد موجود در فولادهاي خوش تراش حدود 10 برابر فولادهايي است که از نظر قابليت ماشينکاري بهبود يافته اند. در صورتي که ميزان من?نز موجود در فولاد به اندازه کافي باشد ، ?و?رد و من?نز تشکيل سولفيد من?نز خواهد داد. در هن?ام شکل ?يري براده ، سولفيدهاي موجود تغيير شکل پلاستيکي داده و صفحاتي با مقاومت پايين ايجاد مي کنند که منجر به کاهش انرژي لازم جهت شروع ترکها و انتشار آنهاخواهد شد. اين موضوع باعث تسهيل تغيير شکل در منطقه برش اوليه شده و منجر به افزايش زاويه برش ، انحنا براده و کاهش ضخامت براده ، طول تماس ابزار با براده و دماي برش خواهد شد. به علاوه سولفيدها مانند يک روانکار در سطح تماس براده و ابزار عمل ميکنند. اما قابليت ماشينکاري دو فولاد هم نوع ، با يک ميزان سولفيد ، ممکن است برابر نباشد. قابليت ماشينکاري با وجود ناخالصيهايي مانند ?و?رد و سرب ، بهبود مي يابد و غير از مقدار ?و?رد موجود ، اندازه ، شکل و توزيع سولفيدها نيز در قابليت ماشينکاري تعيين کننده خواهد بود. يک افزودني متداول دي?ر سرب است که اثر آن مشابه سولفيد من?نز مي باشد. معمولا مخلوطي از ?و?رد سرب به فولاد اضافه مي شود. ديک افزودني دي?ر سلنيم (Selenium) است که به صورت مخلوط با ?و?رد بکار مي رود. فولادهاي خوش تراش از نوع کربني و زن? نزن با خواص اصلي که روي قابليت ماشينکاري تاثير مي ?ذارند :

 • سختي و مقاومت
 • ضربه پذيري
 • قابليت هدايت ?رمايي
 • کارسختي
 • ناخالصيها
 • افزودنيها براي خوشتراش کردن 

 دي?ر خواص موثر روي قابليت ماشينکاري :

 • ساختار ماده
 • شرايط قطعه کار
 • عناصر آلياژي
 • يکپارچ?ي سطح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  ساختار مواد

ساختار مواد روي قابليت ماشينکاري تاثير مي ?ذارد زيرا ساختار بعضي از مواد ميتواند داراي خواص سايند?ي باشد و مقاومت ماده با تغيير ساختار ، تغيير نمايد.

اجرا متشکله فولادها که خاصيت سايند?ي دارند ، کاربايدها هستند که مقدار و شکل آنها روي خواص ماده تاثير خواهد ?ذاشت. مقدار کربن و دي?ر عناصرآلياژکننده روي ساختارماده تاثير مي ?ذارد. کربن مهمترين عنصر آلياژي در فولادهاي کربني است و بسته به مقدار آن ساختارهاي متفاوتي را ايجاد مي کند. در دماي اتاق و در شرايط سختکاري نشده ، اساسا سه نوع ساختار وجود دارد که بايد به آن آستنيت هم اضافه کرد ،که مستقيما روي قابليت ماشينکاري تاثير داند :

 • فريت (Ferrite)
 • پرليت (Pearlite)
 • سمنتيت (Cementite)

فريت نرم و ضربه پذير است در حالي که سمنتيت سخت و ساينده است.درحقيقت سمنتيت سخت ترين ساختار قابل حصول است و حتي از ساختار مارتنزيت (Martensite )نيز سخت تر است. پرليت ساختاري مرکب از دو نوع فريت وسمنتيت دارد و به شکل لايه هايي از اين دو ظاهر مي شود که داراي موقعيتي متوسط از نظر سختي مي باشد. سختي لايه هاي پرليتي همچنين به اندازه اين ورقه ها بست?ي دارد. لايه هاي ظريف داراي سختي بالاتر از ورقه هاي ضخيم مي باشند. مقدار فريت ، پرليت و سمنتيت در ساختار فولاد اساسا به مدارکربن بست?ي دارد.

با توجه به سايند?ي فوق العاده ساختار سمنتيت ، وجود حتي مقادير کم اين ماده ، ضربات قابل ملاحضه اي به عمر ابزار ودر نتيجه ، قابليت ماشينکاري وارد خواهد کرد.

به علاوه فولادهاي فريتيک ، عموما قابليت ماشينکاري بهتري از فولادهاي مارتنزيتيک ( Martensitic ) دارند.

2)  شرايط قطعه کار

شرايط عمومي قطعه کار عبارتند از :

 • نورد ?رم ( Hot rolled )
 • نرماليزه شده ( Normalized )
 • آنيل شده ( Annealed )
 • کشش سرد ( Cold drawn)
 • سختکاري و تمپر شده ( Hardened and tempered )

در شرايط نورد ?رم ، ساختار فولاد در اکثرموارد ناهم?ن و خشن است. اين بدان علت است که در طول ?رم کاري ، ماده به مدت طولاني در معرض دماي بالا قرار ?رفته است و ساختار ماده به صورت قابل ملاحضه اي خشن خواهد بود. در طول عمر نرماليزه شده ، ماده تا سطح ساختار آستنيتي ?رم ميشود و پس از تبديل کلا به فولاد آستنيتي ، ماده را نا?هان تا دماي محيط سرد مي کنند. اين عمل به خاطر رسيدن به ساختاري ظريف تر وهم?ن تر نسبت به شرايط ?رم کاري است. عمل نرماليزاسيون با هدف بهبود چقرم?ي ماده انجام مي شود. با توجه به ساختار يکنواخت تر ماده ، سطح بهتري از قابليت ماشينکاري به دست مي آيد.

شرايط آنيل داده شده در اکثر موارد براي نرم کردن ماده انجام مي شود. در اين فرآيند ، ورقه هاي سمنتيت پرليت ، تبديل به سمنتيت کروي شده و ساختار فريتي را ايجاد مي کنند که داراي توزيع يکنواختي از سمنتيت کروي است و در نتيجه سختي به طور مشخص کاهش يافه است. شکل کروي اين نوع سمنتيت همچنين به اين معناست که در حين عمليات ماشينکاري ، لبه برنده در فاصله کوتاهتري نسبت به ساختار غير آنيل شده ، به داخل مواد سخت و ساينده نفوذ مي کند. به طور معمول فرآيند آنيل کردن فقط روي فولادي که داراي کربن بيشتر از 0.5 ? مي باشد قابل اجراست.

در فولادهاي پرکربن بايد عمل آنيک کردن به صورت کامل اجرا شود تا قابليت ماشينکاري بهينه بدست آيد. براي مقادير بايين تر ، ميزان معيني از ساختارپرليتي سودمند خواهد بود. هرقدر ميزان کربن موجود پايين تر باشد ، مقدار پرليت بالاتري لازم است تا قابليت ماشينکاري رادر حالت بهينه ن?ه دارد.

آنيل کردن به منظور نرمي ( Soft annealing ) نبايد با آنيل کردن به منظور آزاد کردن تنش (Stress-relief ) اشتباه شود. همانطور که از نام عمليات ( Stress-relief annealing ) مشخص است اين فرآيند جهت آزاد کردن تنشهاي به وجود آمده در طي عمليات سردکارييا در هن?ام سرد کردن مواد ، استفاده مي شود. ا?ر به اين تنشها اجازه داده شود که در قطعه کار بمانند ، آنها در هن?ام عمليات مشينکاري آزاد خواهند شد و روي تلرانسها و مستقيم بودن قطعه کار اثر نامطلوبي خواهند داشت. فرآيند آنيل کردن براي آزاد کردن تنش ، در دماي پايين انجام مي شود و نبايد تاثيري روي ساختار و همچنين قابليت ماشينکاري ماده داشته باشد.

ماده اي که در شرايط سردکاري قرار ?رفته عموما در معرض نرماليزه کردن يا آنيل کردن نرم قرار مي ?يرند. عمليات سردکاري در اکثر موارد روي قطعات نسبتا کوچک اجرا مي شود. در واقع ايجاد ساختار يکنواخت روي قطعات کوچک آسان است. سردکاري باعث افزايش مقاومت ماده خواهد شد و مقدار اين افزايش بست?ي به ميزان کاهش سطح خواهد داشت. عمليات سردکاري از نقطه نظر قابليت ماشينکاري داراي مزايايي به شرح زير است :

 • بهبود کيفيت سطح کار
 • کاهش شکل ?يري لبه انباشته
 • کاهش ايجاد پليسه

سختي قطعه کار روي ميزان سايش ابزار تاثيرمي?ذارد. در ماشينکاري با ابزارهاي سمنتد کاربايد سختي حدود HB 200 يک مقدار متوسط محسوب ميشود و افزايش يا کاهش سختي هردو باعث کم شدن قابليت ماشينکاري خواهد شد. مواد با سختي بسيار کم تر تمايل قابل ملاحضه اي به ايجاد لبه انباشته خواهند داشت. در حالي که مواد سخت تر روي قابليت ماشينکاري تاثير منفي خواهند ?ذاشت.

عدم يکپارچ?ي سطوحي که ماشينکاري مي شوند ميتواند مانند وجود ناخالصيهاي درشت روي قابليتماشينکاري تاثير ب?ذارد و موجب کاهش کيفيت سطح ، شکستن ابزار ، سايش سريع ابزار و.... شود. در اين موارد قطعاتي که داراي يک سطح ماشينکاري شده هستند ، انتخاب بهتري به شمار مي روند. تلرانسهاي باز در قطعات خام باعث افزايش عمليات ماشينکاي به منظور رسيدن به اندازه هاي نهايي و صافي سطح مورد نظر خواهند شد. بازرسي کيفيت و يکپارچ?ي سطوح مواد قطعه کار از عوامل بسيار مهم در توليد مدرن به شمار مي روند.

عناصر آلياژي در يک ماده تاثير اساسي رويخواص آن ماده خواهند داشت. در مورد فولاد ، کربن عنصري است که بيشترين خواص مکانيکي و قابليت ماشينکاري را تعريف مي کنند. عناصري مانند نيکل (Ni ) ، کبالت (Co ) ، من?نز (Mn ) ، تن?ستن (W) ، مس (Cu ) و..... از دي?ر عناصر موثر هستند. بعضي از عناصر آلياژي تاثير مثبت مشخصي روي قابليت ماشينکاري دارند از قبيل : سرب (Pb) و ?و?رد (S) ، فسفر (P) و..... به فولادهاي خوش تراش اضافه مي شوند. شکل ?ري براده ، معمولا با افزودن عناصري که باعث چقرم?ي مي شوند ، بهبود مي يابد. آناليز ماده قطعه کار اغلب موارد زيادي را درباره قابليت ماشينکاري أن ماده بيان مي کند

 

 

 

درباره ما

مائده دیزاین طراحی لوگو

شرکت بازرگانی پیشگامان صنعت خاورمیانه که بحق بزرگترین شرکت دانش بنیان درزمینه واردات و پخش ابزار آلات صنعتی در سطح خاورمیانه میباشد و بزرگترین بانک اطلاعات ابزار آلات صنعتی را در دل خود جای داده است

آدرس :

آدرس : تهران ، خیابان امام خمینی ، مقابل بیمارستان سینا ، پاساژ رشید 3 ، طبقه اول ، واحد 8
تلفن تماس : 66349680 - 021
فکس : 66349679 - 021
تلگرام : 09122970599  -  09194000702
ایمیل
ساعت کار : 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر

منو